सीको सम्मानमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वरा आयोजित रात्रिभोजमा जे देखियो… (फोटो)

काठमाडौं । दुईदिवसीय राजकीय भ्रमणमा नेपाल आएका छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङको स्वागतमा होटल सोल्टीमा रात्रिभोजको आयोजना गरिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सीको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना गरेकी हुन् । राष्ट्रपति सीको सम्मानमा आयोजित राजकीय भोजमा मौलिक नेपाली खाना को विशेष भोजमा सारीक भएका छन । फोटो: प्रदिपराज वन्त​ / रासस

/fi6«klt ;Lsf] ;Ddfgdf /flqef]h
sf7df8f}F, @% c;f]h -/f;;_
rLgsf /fi6«klt ;L lrglkmªsf] ;Ddfgdf zlgaf/ ;f]N6L xf]6ndf cfof]lht /flqef]hdf pkl:yt zLif{:y g]tfx? . t:jL/ M k|bLk/fh jGt